Kodeks pracy zmiany w 2016 roku

Zmiany w sprawie urlopów rodzicielskich

W styczniu 2016 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące urlopów rodzicielskich. W noweli Kodeksu pracy przewidziano m.in. „likwidację” dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego  „Głównym celem uchwalonej ustawy jest wprowadzenie rozwiązań mających ułatwić godzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym, w szczególności poprzez uproszczenie i uelastycznienie systemu urlopów związanych z opieką nad dziećmi.

Nowela zakłada zmiany głównie w Kodeksie pracy. Przewidziano „likwidację” dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

W nowym systemie funkcjonować mają urlop macierzyński, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop rodzicielski, urlop ojcowski oraz urlop wychowawczy. Urlop macierzyński ma wynosić 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie (w innych sytuacjach urlop będzie wyższy i wyniesie maksymalnie do 37 tygodni). Wymiar urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego będzie taki sam, ale zastosowanie znajdzie ograniczenie wiekowe dziecka – do ukończenia 7 lub 10 lat (przy odroczonym obowiązku szkolnym).

Pozostałe rodzaje urlopów mają mieć następujący wymiar: urlop rodzicielski – 32-34 tygodnie (urlop przysługujący do końca roku, w którym dziecko kończy 6 lat); urlop ojcowski – 2 tygodnie (nie dłużej, niż do ukończenia przez dziecko 24 miesięcy); urlop wychowawczy – 36 miesięcy (urlop przysługujący do końca roku, w którym dziecko kończy 6 lat).

Zmiany wprowadza ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1220).

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 2 stycznia 2016 r.

 

Umowy terminowe i okresy wypowiedzenia do zmiany

Ograniczenie zawierania umów terminowych, maksymalnie trzymiesięczny okres próbny i wyrównanie okresu wypowiedzenia w umowach zawieranych na czas określony i nieokreślony – to główne zmiany w Kodeksie pracy, które wejdą w życie pod koniec lutego 2016 r. Wcześniej na potrzebę zmiany przepisów wskazywały m.in. Związki Zawodowe” i Komisja Europejska.

W noweli przewidziano ograniczenie okresu zatrudnienia na umowę na czas określony do 33 miesięcy. Możliwe będzie też nadal zatrudnienie na okres próbny (maksymalnie 3 miesiące) – w sumie więc górna granica zatrudnienia wyniesie 36 miesięcy. Wciąż ograniczona będzie (do 3) liczba umów terminowych zawieranych z jednym pracodawcą. Wyjątek od tej zasady stanowić mają m.in. przypadki zawierania umów na zastępstwo lub też na okres kadencji. Kolejna ważna zmiana to zrównanie okresu wypowiedzeń w odniesieniu do umów na czas określony i na czas nieokreślony. Jeżeli staż pracy w danej firmie wyniesie mniej niż 6 miesięcy, to wypowiedzenie wyniesie 2 tygodnie. Okres wypowiedzenia ma być dłuższy w przypadku większego stażu pracy – względem pracy od 0,5 do 3 lat to miesiąc, a w przypadku stażu przekraczającego 3 lata to 3 miesiące.  To zmiany wymuszone skuteczną skargą Związków Zawodowych skierowaną do Komisji Europejskiej. Zmiany wprowadza ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1220).

Nowelizacja wejdzie w życie 22 lutego 2016 r.

 

Wynagrodzenie minimalne w 2016 roku wzrośnie o 100 zł

Od 2016 r. płaca minimalna wynosić będzie 1850 zł brutto miesięcznie – rozporządzenie przewidujące podniesienie stawki o 100 zł opublikowano w tym tygodniu w Dzienniku Ustaw.   Wysokość wynagrodzenia minimalnego będzie więc wyższa, niż chcieli tego pracodawcy, ale równocześnie niższa od oczekiwań związków zawodowych.  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, płaca minimalna, dotycząca pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wzrośnie z początkiem 2016 r. z obecnych 1750 do 1850 zł brutto (wzrost o 5,7 proc.). W przypadku wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy stawka nie będzie mogła być niższa niż 1480 zł brutto (80 proc. wysokości płacy minimalnej). Podniesienie wynagrodzenia minimalnego przewiduje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1385).

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.